อายัดเงินเดือน

อายัดเงินเดือน เรื่องต้องรู้ของเจ้าหนี้และลูกหนี้

การอายัดเงินเดือนคืออะไร

เมื่อเกิดการกู้ยืมหรือมีหนี้สินที่ลูกหนี้ไม่ชำระตามกำหนดหรือข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เจ้าหนี้สามารถยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลได้ เมื่อชนะคดีตามที่ศาลตัดสินแล้ว ก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีให้ทำการอายัดทรัพย์สินอื่นหรือเงินเดือนของลูกหนี้เพื่อเป็นการผ่อนชำระหนี้ได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560 โดยเงินจำนวนที่ถูกอายัดจะถูกส่งมาที่กรมบังคับคดีและส่งต่อไปที่เจ้าหนี้ต่อไป

ลูกหนี้คนไหนที่ถูกอายัดทรัพย์สินที่เป็นเงินเดือนได้ 

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการจะไม่สามารถถูกอายัดทรัพย์สินที่เป็นเงินเดือนได้ เว้นแต่เป็นการฟ้องร้องในคดีที่เกี่ยวกับค่าดูแลบุตรธิดา ส่วนลูกหนี้ที่มีอาชีพอื่นและมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปสามารถถูกฟ้องอายัดทรัพย์สินจากเงินเดือนได้ 

อายัดเงินเดือนได้เท่าไหร่

ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินที่เป็นเงินเดือน จะต้องกำหนดจำนวนเงินที่อายัดให้ลูกหนี้มีเหลือใช้เดือนละ 20,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น  ลูกหนี้ที่มีเงินเดือน 30,000 บาท เจ้าหนี้ สามารถร้องขอให้กรมบังคับคดีอายัดเงินส่วนที่เกินจำนวน 20,000 บาทได้

ก่อนหักภาษีและประกันสังคม โดยนายจ้างหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะทำเรื่องแจ้งจำนวนเงินเดือนให้แก่กรมบังคับคดีเพื่อใช้คำนวณจำนวนเงินที่หักอายัดได้ 

หากเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนล่ะ

จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปแต่ละประเภทสินทรัพย์ เช่น เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ สามารถถูกอายัดได้ทั้งหมด เงินโบนัสสามารถถูกอายัดได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้ทำงานที่มีค่าคอมมิชชั่น สามารถอายัดค่าคอมมิชชั่นได้สูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมด

หากลูกหนี้ถือครองหุ้นอยู่ สามารถขายใบหุ้นหรืออายัดเงินปันผลได้ หากลูกหนี้เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั่วไปหรือข้าราชการสามารถอายัดหุ้นสหกรณ์ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ทั้งหมด เป็นต้น

ทรัพย์สินใดอายัดไม่ได้บ้าง

กรมบังคับคดีไม่สามารถอายัดเงินของลูกหนี้ที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ ไม่สามารถอายัดบี้ยคนพิการ เบี้ยคนชรา รวมถึงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ส่วนเงินค่าวิทยฐานะหรือเงินพิเศษที่ได้ตามตำแหน่งด้านวิชาการ หากเป็นข้าราชการจะไม่สามารถอายัดได้ แต่หากไม่ใช่ข้าราชการจะถูกอายัดเพราะนับว่าเป็นเงินเดือน 

ลูกหนี้มีสิทธิ์อะไรบ้าง 

ลูกหนี้ที่ได้รับใบแจ้งการอายัดทรัพย์สินจากกรมบังคับคดีสามารถทำเรื่องสอบถามยอดคงเหลือของจำนวนหนี้สินที่ต้องชดใช้ได้ โดยกรมบังคับคดีจะมีหนังสือราชการแจ้งกลับไปที่ลูกหนี้หรือบริษัทที่ลูกหนี้ทำงานอยู่

หากการอายัดทรัพย์สินจากเงินเดือนนั้นทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ ลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอลดหย่อนเงินที่ถูกอายัดได้ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทั้งหมด โดยต้องยื่นเอกสารสำคัญเป็นหลักฐานประกอบ และสามารถยื่นเรื่องกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่เพื่อลดจำนวนเงินที่ต้องถูกหักรายเดือนได้

เจ้าหนี้จะได้รับเงินคืนอย่างไร

เจ้าหนี้ที่ชนะคดีจะได้รับเงินจากกรมบังคับคดีในจำนวนที่ทำข้อกำหนดไว้ หากกรณีที่ลูกหนี้รายนั้นมีเจ้าหนี้หลายคน เจ้าหนี้รายแรกที่ยื่นคำร้องอายัดจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยไป โดยเจ้าหนี้รายถัดไปจะต้องรอ หรือขอส่วนแบ่งเงินชำระนั้นจากเจ้าหนี้รายแรก โดยสามารถรอได้ 10 ปีตามกำหนดที่ศาลสั่ง 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้นั้น สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ได้ปลดจากหนี้ในเวลาที่เร็วขึ้น และช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับเงินชดใช้คืน ถือเป็นข้อกำหนดที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เอง แต่จะให้ดีควรพิจารณาความพร้อมของตัวเองก่อนที่จะกู้ยืมหรือทำให้เกิดหนี้สิน เพื่อจะได้ปลอดภัยจากการถูกอายัดทรัพย์สิน 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *